Ολικό λίφτινγκ στην Πανεπιστημιούπολη

ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2,6 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ

panepisthmio ioanninaΟλικό λίφτινγκ σε κτίρια και περιβάλλοντα χώρο προχωρά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με μια εργολαβία που ξεπερνά τα 2,6 εκ. ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο διαγωνισμός με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020» είναι στον αέρα με καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την Τετάρτη 15 Ιουλίου και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατά το πλείστον η παρέμβαση αφορά εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης των κτιρίων, αλλά και εργασίες μετατροπής χώρων αντίστοιχα με τα αιτήματα των χρηστών που εγκρίθηκαν από την Πρυτανεία και θα εκτελεστούν τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης.

Περιλαμβάνονται επίσης εργασίες ενεργειακού ελέγχου των εγκαταστάσεων (εγκατάσταση αυτοματισμού σε λεβητοστάσια), ενεργειακής αναβάθμισης (αντικατάσταση φωτιστικών με LED) και ελέγχου

Οι παρεμβάσεις

Αναλυτικά και σύμφωνα με τις υποδείξεις τις Τεχνικής Υπηρεσίας, θα γίνουν τα κάτωθι:

ΓΕΝΙΚΑ

Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν και εργασίες όπως:

• Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων σε διάφορους χώρους.

• Αποκατάσταση διαρροών, αλλαγή δικτύου Ύδρευσης –Πυρόσβεσης στο κεντρικό δίκτυο του Π.Ι. και αντικατάσταση μειωτών πιέσεως δικτύων.

• Επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις των δικτύων θέρμανσης και ψύξης σε διάφορα τμήματα των εγκαταστάσεων των κτιρίων του Π.Ι.

• Τροποποίηση –συμπλήρωση ασφαλιστικών διατάξεων στο δίκτυο άρδευσης, επισκευές και επέκταση του δικτύου.

• Αντικατάσταση - επιδιόρθωση και προσθήκη σε σωληνώσεις και εγκαταστάσεις Ύδρευσης – Θέρμανσης – Ψύξης – Πυρόσβεσης.

Αντικατάσταση - επιδιόρθωση και προσθήκη μόνωσης αεραγωγών, επισκευή ΚΚΜ σε δίκτυα Θέρμανσης – Ψύξης – Αερισμού.

• Επιδιορθώσεις του αποχετευτικού συστήματος των εγκαταστάσεων. Αλλαγή δικτύου αποχέτευσης.

• Καθαρισμός αποχέτευσης – ομβρίων κεντρικού δικτύου. Καθαρισμός και τροποποιήσεις δικτύων.

• Επισκευή και προσθήκη WC και WC AMEA σύμφωνα με αιτήματα χρηστών κλπ.

• Προσθήκη αυτοματισμού με την εγκατάσταση νέων Λεβήτων.

• Επιδιόρθωση βλαβών σε Η/Μ εγκαταστάσεις από έκτακτες βλάβες συμπεριλαμβανομένων και του Δικτύου Μέσης Τάσης.

• Έλεγχος, αποκατάσταση αλλά και εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) σε κτίρια του Π.Ι. μετά από επεμβάσεις σε αυτά. Η εγκατάσταση του (ΣΑΠ) θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες, αφού προηγουμένως αλλά και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, πραγματοποιηθούν με υποχρέωση του αναδόχου μετρήσεις συνέχειας αγωγών, αντίστασης γείωσης του συστήματος, των αντιστάσεων γειώσεων της θεμελιακής γείωσης, των ηλεκτρόδιων γείωσης κλπ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 και ΕΛΟΤ 1412 και καταγραφή των αποτελεσμάτων με αποτύπωση του συστήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (dwg) και παράδοση των αποτελεσμάτων στην υπηρεσία.

• Προσθήκη πριζών DATA – τηλεφώνων, ηλεκτρικών παροχών (πρίζες απλές και τριφασικές).

• Σε χώρους όπου θα γίνουν χωρίσματα, θα γίνει διαχωρισμός φωτισμού ως και εγκατάσταση νέων γραμμών τηλεφώνων - DATA, με επέκταση και έλεγχο καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης, όπου απαιτείται, θα γίνει μετατροπή ή επισκευή της κεντρικής θέρμανσης, ως και εγκατάσταση ή μετατροπή πυρανίχνευσης.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Συγκεκριμένα για τα παρακάτω κτίρια θα γίνουν οι εργασίες

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ (ΦΗΓΟΣ)

• Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στις εστίες με στεγανά φωτιστικά Led ειδικά για υψηλές θερμοκρασίες.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εσωτερικά - Θα τοποθετηθούν ένας αφυγραντήρας στο Χώρο των πινάκων ΜΤ.

- Στο χώρου του αιθρίου - αναγνωστηρίου αν θα αναρτηθούν φωτιστικά LED με ντιζες

Εξωτερικά

- Στα παρτέρια του περιβάλλοντα χώρου της Βιβλιοθήκης θα κατασκευαστεί νέο πλήρες δίκτυο άρδευσης.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Β' ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Εσωτερικά

- Ανακαίνιση χώρων WC.

- Θα αλλαχτούν τα φωτιστικά στην είσοδο και στο προαύλιο με led.

- Θα εγκατασταθεί αναβατόριο σκάλας για τα AMEA και θα συνδέει το ισόγειο με την Επιτροπή Ερευνών.

ΚΤΙΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Α' & Β' ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑ Α,Β,Γ,Δ, Ε, ΣΤ

Εσωτερικά

- Ανακαίνιση κουζινών με κατασκευή εργασιών αποκατάστασης πλακιδίων τοίχων, συντήρησης ή αντικατάστασης ερμαρίων δαπέδου ή τοίχου και ανακαίνισης χρωματισμών.

- Ανακαίνιση χώρων WC δωματίων

- Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων με LED στα δωμάτια

Εξωτερικά

- Αποκατάσταση πλακοστρώσεων περιβάλλοντος χώρου, προσθήκη στεγανών φωτιστικών σωμάτων LED.

- Θα κατασκευαστεί στέγαστρο για την Προστασία του Η/Ζ

ΙΑΤΡΙΚΗ

Εξωτερικά

- Συντήρηση κεραμοσκεπών κτιρίων και προσθήκη αλεξικέραυνων.

- Αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών ρηγματωμένου ή αποκολλημένου σκυροδέματος στα εξωτερικά κλιμακοστάσια των εργαστηρίων και όπου αλλού απαιτείται. Στους χώρους αυτούς θα αντικατασταθούν τα φώτα με στεγανά LED

Μουσείο Ιατρικής.

Εσωτερικά

Θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των φωτιστικών Led στο Μουσείο Ιατρικής.

ΔΙΚΕΠΠΕ

Αλλαγή των διαβρωμένων σωληνώσεων όπου απαιτείται στα Κτίρια του ΔΙΚΕΠΠΕ από τους κεντρικούς σωλήνες Θέρμανσης Ψύξης στο δώμα μέχρι τα δωμάτια.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

- Επισκευή δικτύου αποχέτευσης – χημικών σε τμήματα του Χημικού.

- Θα επισκευαστούν (καθάρισμα παλαιάς στρώσης χρώματος) στα τμήματα των αεραγωγών στα οποία έχει χαλάσει η βαφή τους.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εσωτερικά

- Θα γίνει αντικατάσταση των φωτιστικών δαπέδου στα σκαλοπάτια.

- Θα ενισχυθεί ο Φωτισμός στο επίπεδο του πίνακα

- Θα γίνουν οι ανάλογες διαμορφώσεις στα WC (Ηλεκτρολογικά και Υδραυλικά δίκτυα)

- Αντικατάσταση φθαρμένων ή ελλιπών τεμαχίων ορυκτών ινών ψευδοροφών αμφιθεάτρων. Σε ανάλογο σημείο θα προστεθεί βάση για την εγκατάσταση projector κατασκευή από μεταλλική κατασκευή.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

- Στο Λεβητοστάσιο Φιλοσοφικής Σχολής θα γίνει αντικατάσταση ενός λέβητας ισχύος 600.000 Kcal/h. Θα εγκατασταθεί αυτοματισμός για τον έλεγχο του λεβητοστασίου.

- Θα γίνει μερική αντικατάσταση (πιλοτική εφαρμογή) των φωτιστικών σωμάτων σε διάδρομο με Led ταινίες μέσα σε οδηγούς Αλουμινίου. Ο έλεγχος τους θα γίνει με χρονοδιακόπτες και με αισθητήρες φωτεινότητας.

- Εγκατάσταση μετρητών ενέργειας στους δυο μετασχηματιστές.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ

- Θα διερευνηθεί σε συνεννόηση με το Τμήμα Δικτύων η σύνδεση των κατανεμητών με τον πίνακα Η/Ζ. Μετατροπή της Ηλεκτρικής παροχής σε τριφασική.

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

- Σε επιλεγμένα εργαστήρια θα γίνει αντικατάσταση των φωτιστικών με στεγανά LED.

- Θα γίνουν επισκευές και αντικαταστάσεις σωληνώσεων σε δίκτυα θέρμανσης και ύδρευσης.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

Κεντρικός Υποσταθμός.

- Θα εγκατασταθεί αφυγραντήρας. Θα προστεθεί αντικεραυνικό γραμμής στο πίνακα χαμηλής

- Θα γίνει εγκατάσταση γραμμών DATA – Τηλεφώνου

Υποσταθμός Δικεππε -Προκατ.

- Θα γίνει εγκατάσταση γραμμών DATA - τηλεφώνου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

- Αντικατάσταση σπασμένων ιστών στο οδικό Φωτισμό της Παν/λης. (Μεταβατικό, παρκινγκ Α Φοιτητικών Κατοικιών, περιφερειακός φωτισμός)

- Αντικατάσταση Φωτιστικών Led οδικού φωτισμού.

- Εγκατάσταση παροχικού καλωδίου για την ηλεκτρική σύνδεση των αυτοματισμών των δεξαμενών ύδρευσης της Πανεπιστημιούπολης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru