Τα σκουπίδια της Λευκάδας στο Δ.Σ. της ΠΕΔ

ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ergostasio-aporrimatwnΣυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος) την Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Συζήτηση για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην Ήπειρο και εξέταση του αιτήματος του Δήμου Λευκάδας για την μεταφορά αστικών αποβλήτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι την ολοκλήρωση της Μονάδας Προ-επεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης του Δήμου Λευκάδας.

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο "Integrated Sea sTORm Management Strategies " (ADRION 69) με ακρωνύμιο "I-STORMS"», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας "INTERREG V-B Adriatic-Ionian Programme." (Εισηγητής κ. Β. Ζιώβας – Project Manager I-STORMS).

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο "Thematic Tourism Development Through The Preservation Of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross-Border Cultural Heritage" (MIS 5033403) με ακρωνύμιο POLYPHONIA, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross-border Cooperation Programme "Greece-Albania2014-2020". (Εισηγητής κ. Ν. Δέσκας – Προιστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης & Προγραμματισμού - Project Manager POLYPHONIA)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο «ACCESSIBLE TOURISM - ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (MIS 5032631) και ακρωνύμιο 4ALL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross-border Cooperation Programme "Greece-Albania2014-2020". (Εισηγητής κ. Ν. Δέσκας – Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης & Προγραμματισμού - Project Manager 4ALL)

5.Συζήτηση σχετικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου με διακριτικό τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» και ακρωνύμιο PORTOLANES (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5003841) στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος (Interreg V-A) EL-IT - Ελλάδα-Ιταλία (2014-2020). (Εισηγητής κ. Ν. Δέσκας – Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης & Προγραμματισμού - Project Manager PORTOLANES).

6.Τροποποίηση της υπ. αρ. 42/2019 (ΑΔΑ: 60ΜΒΟΚΖ3-6ΘΩ) απόφασης του ΔΣ με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν.4412/2016».

7.Τροποποίηση της υπ. αρ. 023/2019 (ΑΔΑ: ΩΤ0ΥΟΚΖ3-ΘΥ0) απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Ορισμός Επιτροπών Προμηθειών και Υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2019»

8.Εξέταση αιτημάτων Δήμων και φορέων (Εισηγητής κ. Αλ. Τάτσης – Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής & Διοικητικής υποστήριξης)

9.Έγκριση αποφάσεων Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

10.Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2019 11:42

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru