1.000 στρέμματα επιχειρηματικής γης στην Ήπειρο

Το υπό διαβούλευση σχέδιο για τα νέα επιχειρηματικά πάρκα

epixerihmatika parka700 στρέμματα γης για την ανάπτυξη βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, συν 300 στρέμματα ακόμα για ένα Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) προτείνει η Ήπειρος στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της εκπόνησης σχεδίου για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πάρκων ανά την επικράτεια.

Η εκπόνηση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική επικράτεια» που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του Άρθρου 42 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαβούλευση αυτό το διάστημα που έληξε προ ημερών με την κατάθεση των προτάσεων των ενδιαφερομένων πλευρών.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποσκοπεί α) στην ποσοτικοποίηση και ιεράρχηση των αναγκών ανάπτυξης νέων Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στην καταγραφή των υφιστάμενων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) και στην καταγραφή των θεσμοθετημένων Χρήσεων Γης (ΧΓ) που είναι σχετικές με βιομηχανία και χονδρεμπόριο.

Για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας προσδιορίζεται το εμβαδό και το είδος των ΕΠ που υπάρχουν ή που πρέπει να αναπτυχθούν σε αυτήν (Ποσοτικοποίηση).

Ιεράρχηση

Οι Περιφερειακές Ενότητας της χώρας ταξινομούνται ως προς την αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων ΕΠ με βάση την βαθμολογία που λαμβάνουν με εφαρμογή της Πολυκριτηριακής Μεθόδου - αξιολογούνται 13 διαφορετικά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, όπως η οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη, η πρόσβαση σε συγκοινωνιακές υποδομές η επιχειρηματικότητα και άλλα.

Τελικοί επιδιωκόμενοι στόχοι του υπό σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι οι εξής: Α. Η ίδρυση και κατασκευή, οργανωμένων χώρων για την υποδοχή μεταποιητικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά προτεραιότητα στις περιοχές που αναμένεται να εκδηλωθεί η μεγαλύτερη ζήτηση, πρόκειται για τα Επιχειρηματικά Πάρκα του ν.3982/2011 4/49 και Β. η καταγραφή των υφιστάμενων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) της χώρας ως πρώτο βήμα για την οριοθέτηση και εξυγίανση τους. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 3982/2011, ΑΒΣ είναι η περιοχή που παρουσιάζει αυξημένη συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έλλειψη υποδομών, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ιστορία

Στο επίπεδο της βιομηχανικής πολιτικής, η ίδρυση βιομηχανικών Περιοχών των γνωστών «ΒΙΠΕ» επιδιώχθηκε και θεσμοθετήθηκε από το 1965 με το Ν. 4458/65 (ΦΕΚ 33/Α) «περί Βιομηχανικών Περιοχών» (ΒΙΠΕ) ο οποίος συμπληρώθηκε με τον Ν.742/1977 (ΦΕΚ 319/Α) αντικαταστάθηκε αρχικά από τον Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α) που θεσμοθέτησε τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) και αργότερα από τον Ν. 3982/2011 που ισχύει ως σήμερα και διέπει την ίδρυση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Ως σήμερα, ιδρύθηκαν συνολικά 57 ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα με συνολική έκταση 74.859 στρέμματα εντός των οποίων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί λιγότερο από το 5% των καταγεγραμμένων βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταφορικών και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων της Χώρας. Σημαντικό ποσοστό της δραστηριότητας καταγράφεται στις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, όμως, το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό της δραστηριότητας παραμένει διάσπαρτο σε αγροτικές εκτάσεις (εκτός σχεδίου). Στο επίπεδο της Εθνικής Χωροταξικής Πολιτικής αποτελεί παγιωμένη κατεύθυνση η συγκέντρωση της βιομηχανικής δραστηριότητας σε οργανωμένες ζώνες.

Εικόνα: Υφιστάμενες βιομηχανικές ζώνες, ομαδοποιημένες και μη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΥΜΕΔ (ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΕΠ) Βιομηχανικές χρήσεις Χονδρεμπόριο Άτυπες βιομηχανικές ζώνες

ΗΠΕΙΡΟΥ 3 (εμβαδό 4.289 στρ.) 9 (εμβαδό 5.504 στρ.) 1 (εμβαδό 253 στρ.) 4 (εμβαδό 2.203 στρ.)

Η προοπτική

Η συνολική έκταση των νέων επιχειρηματικών πάρκων που πρόκειται να αναπτυχτούν σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης, δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα ποσοστό των υφιστάμενων εκτάσεων στις οποίες έχει αναπτυχτεί βιομηχανική δραστηριότητα. Από τα εγκεκριμένα Περιφερειακά Χωροταξικά αλλά και από τα διαθέσιμα στοιχεία των υπό ολοκλήρωση νέων, προκύπτει ότι επιδιώκεται η σημαντική αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η ίδρυση και η κατασκευή ενός Επιχειρηματικού Πάρκου αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί χρονικό διάστημα από 3 έως 5 χρόνια. Η εμπειρία από τις υφιστάμενες ΒΙΠΕ και ΒΕΠΕ δείχνει ότι η διάθεση της βιομηχανικής γης που δημιουργείται με την κατασκευή ενός πάρκου απαιτεί για την διάθεση και αξιοποίηση της ένα χρονικό διάστημα από 15 έως 20 χρόνια.

Στη βάση αυτή πολύ συνοπτικά για τον υπολογισμό της έκτασης των νέων πάρκων έγινε η παραδοχή ότι συνολικά αυτή θα πρέπει αυτή να είναι ίση με το 1/3 της υφιστάμενης «βιομηχανικής γης» εντός ΟΥΜΕΔ και εντός ΑΒΣ.

Οι κατηγορίες

Τα πάρκα Τύπου Α΄ επειδή καλούνται να φιλοξενήσουν επιχειρήσεις υψηλού βαθμού όχλησης απαιτούν μεγαλύτερα έργα υποδομής η απόσβεση των οποίων απαιτεί ένα ελάχιστο μέγεθος πάρκου. Στη βάση αυτή, όταν η απαίτηση για την δημιουργία νέων ΕΠ σε μια Περιφερειακή Ενότητα είναι μικρότερη των 300 στρεμμάτων, το προτεινόμενο πάρκο θα είναι τύπου Γ΄. Όταν η απαίτηση είναι μεταξύ 300 και 600 στρεμμάτων το πάρκο θα είναι τύπου Β΄ και μόνο στις περιπτώσεις που η απαίτηση ξεπερνά τα 600 στρέμματα το πάρκο θα είναι τύπου Α΄. Στις περιπτώσεις που η απαίτηση ξεπερνά τα 2.500 στρέμματα, τότε θα προβλέπονται περισσότεροι τύποι πάρκων σε μια αναλογία που αποτελεί αντικείμενο ποιοτικής αξιολόγησης.

Οι 14 Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες προτείνεται η δημιουργία ΕΠ τύπου Α΄ ιεραρχούνται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την βαθμολογία που έλαβαν με την Πολυκριτηριακή Μέθοδο. Το ίδιο και οι 20 Περιφερειακές Ενότητες που προτείνεται η δημιουργία ΕΠ τύπων Β΄ και Γ΄.

Τα δύο προτεινόμενα Επιχειρηματικά Πάρκα για την Ήπειρο είναι τύπου Β:

11η: Ηπείρου Π.Ε. Ιωαννίνων 300 στρέμματα

16η: Ηπείρου Π.Ε. Άρτης 400 στρέμματα

Κι ενώ στην περίπτωση των Ιωαννίνων το αίτημα αφορά την επέκταση της υφιστάμενης ΒΙΠΕ ουσιαστικά, αξιολογείται με 33 μονάδες (11η θέση) και είναι σχετικά υψηλά, αντίθετα για το ΕΠ της Άρτας, η αξιολόγηση είναι χαμηλή (16η θέση με 20 μονάδες).

Είναι γνωστό το ενδιαφέρον του Δήμου Αρταίων

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αλλά και την εμπειρία των Φορέων Ίδρυσης των 58 ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και ΕΠ που έχουν έως σήμερα ιδρυθεί στην χώρα, προσδιορίζεται ένα μέσο ανοιγμένο κόστος κατασκευής ανά στρέμμα για κάθε κατηγορία πάρκου σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Εικόνα: Το κόστος κατασκευής νέων επιχειρηματικών ζωνών

ΕΙΔΟΣ ΕΠ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΚΟΥ

ΕΠ ΤΥΠΟΥ Α' 10.000 €/στρέμμα

ΕΠ ΤΥΠΟΥ Β' 5.000 €/στρέμμα

ΕΠ ΤΥΠΟΥ Γ' 5.000 €/στρέμμα

ΕΠΕΑ 5.000 €/στρέμμα

ΕΠΕΕΕ 8.000 €/στρέμμα

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής (Logistics) αποτελούν δυο ειδικές περιπτώσεις Επιχειρηματικών Πάρκων που στοχεύουν σε επιχειρήσεις Εφοδιαστικής – Logistics.

Σύμφωνα με το ν.4302/2014 τα Πάρκα Εφοδιαστικής κατηγοριοποιούνται σε - Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας (ΕΠΕΕΕ) και - Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) (ΕΠΕΑ).

Τα ΕΠΕΕΕ καλούνται να υποστηρίξουν κυρίως το εισερχόμενο και εξερχόμενο μεταφορικό φόρτο στη Χώρα και εκ τούτου για την ίδρυση τους έχουν προσδιοριστεί αυξημένες απαιτήσεις (έκταση εμβαδού τουλάχιστον 300 στρέμματα για τα ΕΠΕΕΕ και 50 στρέμματα για τα ΕΠΕΑ). Να εξασφαλίζει υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά. ΕΠΕΕΕ προτείνονται για Δυτική και Ανατολική Αττική, Θεσσαλονίκη, Έβρο και Λάρισα.

Για την ίδρυση ΕΠΕΑ επιλέχτηκαν οι 10 πρώτες Περιφερειακές Ενότητες στη βαθμολογία της Πολυκριτηριακής Μεθόδου έχοντας εξαιρέσει τις 5 Περιφερειακές Ενότητες που προβλέφθηκε η ίδρυση ΕΠΕΕΕ και τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής με αστικοποιημένο χαρακτήρα όπου δεν υπάρχει χώρος για ίδρυση ενός ΕΠ.

Στον πίνακα με τα «Προτεινόμενα νέα ΕΠ Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» βρίσκουμε στην τελευταία, 10η θέση της αξιολογικής ιεράρχησης την Περιφέρεια Ηπείρου και την ΠΕ Ιωαννίνων με 350 στρέμματα

(φωτο με λεζάντα)

Τα αιτήματα για νέα επιχειρηματικά πάρκα ανά την επικράτεια

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru