Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Ζαγόρι

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

dhmarxeio zagoriouΑλλαγή στον αριθμό των αντιδημάρχων στο Δήμο Ζαγορίου αποφάσισε ο Δήμαρχος, Βασίλης Σπύρου καθώς από 4 που ήταν μέχρι τώρα πλέον θα είναι τρεις.

Σύμφωνα με την απόφασή του ορίζει αντιδημάρχους μέχρι την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 09/01/2018 έως 31/08/2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του.

Σύμφωνα με την απόφαση ορίζεται αρμόδιος αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Ανατολικού Ζαγορίου και Βοβούσας ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Κωνσταντίνος Παπακώστας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.

2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.

3. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.

4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

5. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των δημοτικών ενοτήτων.

6. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των Τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

7. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Επίσης ορίζεται αρμόδιος αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Κεντρικού Ζαγορίου και Παπίγκου ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Δημήτριος Εξάρχου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.

2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.

3. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.

4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

5. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των δημοτικών ενοτήτων.

6. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των Τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

7. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Τέλος ως θεματικός αντιδήμαρχος ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Άγγελος Αρμένης του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Δήμου.

2. Την υπογραφή Πιστοποιητικών και βεβαιώσεων παντός τύπου που αφορούν τον Δήμο.

3. Την ευθύνη στον τομέα καθαριότητας.

4. Την ευθύνη στον τομέα περιβάλλοντος.

5. Την ευθύνη στον τομέα ύδρευσης & ηλεκτροφωτισμού.

6. Την ευθύνη στον τομέα των έργων και των προμηθειών.

7. Πολεοδομικά ζητήματα – επεκτάσεις – κτηματογραφήσεις χρήσης γης – έλεγχος αυθαιρέτων.

8. Τον συντονισμό και την εποπτεία των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων του Δήμου.

9. Τον συντονισμό και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης, τουρισμού, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και συνεργασίας με συλλόγους και φορείς.

10. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των αγροτικών ιατρείων.

11. Τον συντονισμό και εποπτεία λειτουργίας των Νομικών προσώπων του Δήμου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Άγγελος Αρμένης του Γεωργίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Δήμαρχος Σπύρου Βασίλειος

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 12 Μάρτιος 2018 11:23

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru